INSURTECH В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/mdes/2023-10-15

Ключові слова:

InsurTech, страхова компанія, бізнес-процеси, інновації, штучний інтелект, страховий ринок

Анотація

У статті досліджено наукові підходи до визначення сутності поняття «бізнес-процес», запропоновано авторський підхід до розкриття змісту даного поняття. Виокремлено властивості бізнес-процесів та досліджено особливості застосування процесного підходу в діяльності вітчизняних страхових компаніях. Розглянуто найпопулярніші технологічні рішення, які використовуються в InsurTech-проєктах, досліджено обсяги залучення інвестицій в процеси інноватизації страхового бізнесу в розрізі галузевої структури страхування та визначено переваг від впровадження інновацій у практичну діяльність вітчизняних страхових компаній.

Посилання

Porter M. How Information Gives You Competitive Advantage / M. Porter, V. Millar // Harvard Business Review (Cambridge, USA). – 1985. – May. – 145 s.

Hammer M. Reengineering the corporation: a manifest of business revolution / M.Hammer, J.Champy. – New York, NY: Harper Business, 1993. – 223

Horlachuk V. V. Ekonomika pidpryiemstva : [navchalnyi posibnyk] / V. V. Horlachuk, I. H. Yanenkova. – Mykolaiv : Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2010. – 344 s.

Demydenko V. V. Upravlinnia biznes-protsesamy yak skladova protsesnoho pidkhodu do upravlinnia pidpryiemstvom [Elektronnyi resurs] / V. V. Demydenko. // Efektyvna ekonomika. – 2015. – № 11.– Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/44.pdf

Chornobai L. I. Biznes-protsesy pidpryiemstva: zahalna kharakterystyka ta ekonomichna sut / L. I. Chornobai, O. I. Duma // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku. – 2013. – № 769. – S. 125-131

Koiuda V. O. Kharakterystyka ta napovniuvanist biznes-protsesiv yak bazy efektyvnoho vykorystannia potentsialu pidpryiemstva / V. O. Koiuda // Biznes-navihator. – 2018. – Vyp. 1-1. – S. 140-147

Svitlyshyn I. I. Katehorialnyi analiz poniattia «biznes-protses» / I.I. Svitlyshyn// Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia. – 2023. – № (2(104). – S. 58–64.

Sosnovska O.O. Innovatyzatsiia strakhovoho biznesu v umovakh rozvytku tsyfrovoi ekonomiky / O.O. Sosnovska // Biznes Inform. – 2021. № 7. – S. 62-69

Shevchuk O. Tsyfrova transformatsiia u strakhovii industrii / O. Shevchuk // Socio-Economic Relations in the Digital Society. – 2019. – № 1 (34). – S. 29–34.

Klepikova O.A. Sytuatsiine modeliuvannia biznes-protsesiv strakhovoi orhanizatsii / O.A. Klepikova // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. –2010. – №5. – S. 55-59.

##submission.downloads##

Опубліковано

28.12.2023

Як цитувати

МАТВІЙЧУК, Л. (2023). INSURTECH В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ . MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, (4), 115–121. https://doi.org/10.31891/mdes/2023-10-15